Oferta

Zapoznaj się z naszymi możliwościami

 • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • Przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • Roczne rozliczanie działalności
 • Rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Usługa obejmuje:

 • bieżące księgowanie dokumentów,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • wyliczanie zobowiązania podatkowego,
 • zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji (tj. ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług VAT-7, rocznej deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28, deklaracji ZUS oraz druków RMUA,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową (zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku.

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
 • prowadzenie indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników.
 • Zakładanie planów kont
 • Zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • Stała analiza kosztów i przychodów
 • Potwierdzenia sald
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • Comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • Rejestry sprzedaży
 • Rejestry zakupu
 • VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • VAT dostawa wewnatrzwspólnotowa
 • Przyjmowanie do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków, chorobowych i innych
 • Wyliczanie podatków dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji
 • Sporządzanie deklaracji do Urzędów Skarbowych
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • Przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracownika z systemu ZUS
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji
 • Wysyłka internetowa z bezpiecznym podpisem elektronicznym

Dzięki usłudze wyprowadzania zaległości  (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) chcemy uwolnić Państwa od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji w razie kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u, oraz stresu i kłopotów z tym związanych.

Usługa ta skierowana jest także do firm, które pomimo obowiązku do tej pory nie prowadziły księgowości w ogóle.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • wykonanie zaległych księgowań i ewidencji
 • sporządzenie zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań,
 • protokólarne przekazanie zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej jednostce,
 • w przypadku gdy toczy już się postępowanie kontrolne – uzgodnienie z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości
 • Przyjmowanie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie tabel amortyzacyjnych i umorzeniowych
 • Likwidowanie
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zakładania działalności gospodarczej
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
 • Sporządzanie druków do KRS
 • Załatwianie formalności dotyczących uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS, US lub innych zaświadczeń z tych jednostek
 • Przygotowywanie dokumentów potrzebnych do likwidacji działalności
 • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną

Nasza firma przy wsparciu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach dywersyfikacji swojej działalności i wyjścia naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, rozszerzyła zakres swoich usług o usługi transportowe osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie transportniepelnosprawnych.info.


Promocje